Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
1 Grootkeukenland gevestigd te Utrecht.
2 Website: de website van Grootkeukenland, te raadplegen via
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Grootkeukenland en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Grootkeukenland en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Grootkeukenland zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Grootkeukenland slechts bindend, indien en voor zover deze door Grootkeukenland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Grootkeukenland afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 De verzendkosten bedragen standaard€ 9,95 Excl btw per verzending tot €150 excl btw. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Grootkeukenland kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Grootkeukenland afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Grootkeukenland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Grootkeukenland en het voldoen aan de daarbij door Grootkeukenland gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Grootkeukenland onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Grootkeukenland het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Grootkeukenland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Grootkeukenland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Grootkeukenland heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Grootkeukenland is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Grootkeukenland daarvan in kennis te stellen, zodat Grootkeukenland gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Grootkeukenland is ontvangen, stuurt Grootkeukenland de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Grootkeukenland is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Grootkeukenland de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Grootkeukenland raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7 Grootkeukenland is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Betaling
1 Klant dient betalingen aan Grootkeukenland volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Grootkeukenland is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit
1 Grootkeukenland staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Grootkeukenland er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
2 Grootkeukenland geeft 2 jaar garantie op al haar producten voor wat betreft fabricage fouten. Hieronder wordt niet verstaan: mankementen veroorzaakt door slijtage, verkeerd of onprofessioneel gebruik, geen of slecht onderhoud. In dit geval zullen de verzend- en/of verpakkingskosten doorberekend worden aan klant. Dit geschiedt op basis van nacalculatie. De niet garantie gevallen zullen doorberekend worden aan klant. Grootkeukenland zal daar waar mogelijk de klant informeren over de eventuele kosten. Wij behouden zich het recht om goederen die niet conform zijn binnen de richtlijnen retour te komen, te weigeren en retour te sturen naar de klant. De hiervoor gemaakte kosten zullen voor rekening zijn voor de klant.

Annulering
1 Indien de afnemer een met Grootkeukenland gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om producten die deel uitmaken van ons standaard assortiment, is de afnemer annuleringskosten verschuldigd ten belopen van 17.5% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW).
2 Bij annulering van een overeenkomst strekkende tot levering van producten die niet tot ons standaard assortiment behoren, dat wil zeggen producten die op verzoek van de afnemer zijn vervaardigd, dan wel elders door ons voor de afnemer bestelde producten, is de afnemer eveneens annuleringskosten verschuldigd ten belopen van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW).

Deelleveringen
1 Het is Grootkeukenland toegestaan de zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken worden geleverd, is Grootkeukenland bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren.

Retourzending
1 In het geval dat de klant ontevreden is over een geleverd product, is het mogelijk het product te retourneren of te ruilen.. Elke gewenste retour dient van te voren aan Grootkeukenland gemeld te worden. Dit kan per fax, e-mail, schriftelijk of telefonisch binnen 14 dagen na ontvangst van goederen. Grootkeukenland zal hierop de nodige voorbereidingen treffen om de goederen bij de klant te laten ophalen.

Richtlijnen voor retourzendingen:
* Goederen mogen niet gebruikt zijn en moeten compleet en onbeschadigd retour komen.
* Goederen dienen inclusief alle geleverde toebehoren retour te komen.
* Goederen dienen in de onbeschadigde originele verpakking te worden geretourneerd. Om deze originele verpakking dient een beschermende (extra) verpakking te zitten. Deze dient door koper zelf te worden voorzien.
* Goederen dienen binnen 14 dagen na ontvangst voor retour aangemeld te worden.
* Speciaal bestelde goederen en/of onderdelen neemt verkoper niet retour tenzij er een defect bij levering geconstateerd is.
* In het retourpakket is een kopie van de originele factuur en/of pakbon bijgevoegd.
* Schade aan en vervuiling van retour gezonden artikelen zijn voor rekening en risico van de koper.
* Indien koper de gehele order retour zendt, zullen de eventueel gemaakte verzendkosten geretourneerd worden.

Grootkeukenland behoudt zich het recht voor om retourzendingen die niet conform bovenstaande richtlijnen retour gezonden zijn, te weigeren en/of te retourneren naar de klant. Alle eventueel bijkomende kosten zijn voor rekening voor de klant.

Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Grootkeukenland, dan kan hij bij Grootkeukenland telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Grootkeukenland geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Grootkeukenland binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Grootkeukenland.

Persoonsgegevens
1 Grootkeukenland verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Belgische recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Grootkeukenland gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

AFA Groep b.v.
Frans Beirenslaan 29
3526 KT Utrecht
Nederland

Tel: +31(0) 6 21 63 03 35

ING: NL47 INGB 0104 0168 33 | BIC: INGBNL2A
Het BTW nummer is NL865285792B01